Postavljanje opisa computer objekta

Kako su kod vas definirani nazivi računala?

Najčešća praksa s kojom sam se susreo da se korisnička računala nazivaju prema lokaciji gdje se nalaze (npr. geografska lokacija, kat zgrade, itd), redni broj računala, vrsta računala, svrha računala, itd. Na taj način vrlo je lako organizirati računala ali je problematično saznati iz Active Directory infrastrukture tko koristi računalo. Ovaj cmdlet će u opis (atribut description) računala dodati ime i prezime korisnika koji se posljednji prijavio na računalo (atribut name) te adresu (atribut physicalDeliveryOfficeName). Ukoliko su vam potrebni drugi parametri slobodno promijenite parametre u cmdletu. Cmdlet radi u nekoliko koraka:

  • dohvati sva računala iz Active Directory infrastrukture iz definiranog OU-a
  • za svako računalo pokuša dohvatiti WMI Win32_ComputerSystem klasu
  • na temelju WMI upita traži korisnika u Active Directory infrastrukturi
  • postavlja opis (description) na računalo sa definiranim parametrima

Set-ComputerDescription.ps1

[powershell wraplines=”true”]
# Settings
$computersOU = "OU=Workstations,DC=sberbank,DC=hr"
$domainServer = "domain.local"
$logSource = "My-PowerShell"

# Variables
$computerUser = $null
$computerName = $null
$computerAlive = $false
$computerUser = $null
$computerUserArray = $null
$computerUserName = $null
$user = $null
$userInfo = $null
$newLine = [Environment]::NewLine
$scriptName = $MyInvocation.MyCommand.Name
$scriptPath = Split-Path -Parent $MyInvocation.MyCommand.Path

# Create Event Log Source
try
{
New-EventLog -LogName Application -Source $logSource -ErrorAction Stop
}
catch
{
if(($Error[0].Message.Contains("Access is denied")) -eq $true)
{
Write-Host "Cannot create Event Log source with name $logSource. Please create Event Log Source with name $logSource as Administrator, otherwise no Event logging will be performed."
}
}

Write-EventLog -LogName Application -Source $logSource -EntryType Information -EventId 26061 -Message "$scriptName${NewLine}cmdlet starting"

# Get list of computers
try
{
$computers = Get-ADComputer -Filter * -SearchBase $computersOU -SearchScope Subtree -Server $domainServer -ErrorAction Stop
Write-EventLog -LogName Application -Source $logSource -EntryType Information -EventId 26062 -Message "$scriptName${NewLine}Successfuly loaded a list of computers"
}
catch
{
Write-EventLog -LogName Application -Source $logSource -EntryType Error -EventId 26064 -Message "$scriptName${NewLine}Failed to get a list of computers"
}#end try

# Loop through all computers
foreach($computer in $computers)
{
$computerName = $computer.Name

# Check if computer is turned on
$computerAlive = Test-Connection -ComputerName $computerName -BufferSize 16 -Count 1 -Quiet

if($computerAlive -eq $true)
{
# Get loggedon user
try
{
$computerUser = Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem -ComputerName $computerName -ErrorAction Stop | Select-Object UserName
Write-EventLog -LogName Application -Source $logSource -EntryType Information -EventId 26062 -Message "$scriptName${NewLine}Successfuly got $computerUser from $computerName"
}
catch
{
$computerUser = $null
Write-EventLog -LogName Application -Source $logSource -EntryType Error -EventId 26064 -Message "$scriptName${NewLine}Failed to get Win32_ComputerSystem WMI from $computerName"
}#end try

if($computerUser.UserName -ne $null)
{
$computerUserArray = $computerUser.UserName.Split("\")

$computerUserName = $computerUserArray[1]

# Get user from AD
try
{
$user = Get-ADUser -Filter {SamAccountName -eq $computerUserName} -Properties Initials, physicalDeliveryOfficeName -Server $domainServer
if($user -eq $null)
{
$userInfo = $null
Write-EventLog -LogName Application -Source $logSource -EntryType Warning -EventId 26063 -Message "$scriptName${NewLine}$computerUserName not found in Active Directory"
}
else
{
$userInfo = $user.Name + ", " + $user.physicalDeliveryOfficeName
Write-EventLog -LogName Application -Source $logSource -EntryType Information -EventId 26062 -Message "$scriptName${NewLine}Successfuly loaded user information: $userInfo"
}#end if
}
catch
{
$userInfo = $null
}#end try

# Set user information to Computer account description
if($userInfo -ne $null)
{
try
{
Set-ADComputer -Identity $computerName -Description $userInfo -Server $domainServer -ErrorAction Stop
Write-EventLog -LogName Application -Source $logSource -EntryType Information -EventId 26062 -Message "$scriptName${NewLine}Successfuly set $userInfo to computer $computerName"
}
catch
{
Write-EventLog -LogName Application -Source $logSource -EntryType Error -EventId 26064 -Message "$scriptName${NewLine}Failed to set user info to computer $computerName"
}#end try
}#end if
}#end if
}#end if

# Clear variables
$computerUser = $null
$computerName = $null
$computerAlive = $false
$computerUser = $null
$computerUserArray = $null
$computerUserName = $null
$user = $null
$userInfo = $null
}#end foreach

Write-EventLog -LogName Application -Source $logSource -EntryType Information -EventId 26061 -Message "$scriptName${NewLine}cmdlet finished"
[/powershell]

Preuzimanje

Cmldet možete preuzeti na:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.